Voditelj informacijske sigurnosti (CISO) osoba je zadužena za sigurnost informacija i podataka u organizaciji. Uspostava te funkcije postala je standard u današnje vrijeme, posebno kod organizacija koje su dužne uspostaviti informacijsku sigurnost poradi regulatora ili certifikacije sukladno ISO 27001 normi. Neke od aktivnosti i odgovornosti voditelja informacijske sigurnosti uključuju:

 • Uspostava i održavanje sustava informacijske sigurnosti
  Uspostava i održavanje sustava informacijske sigurnosti, od faze planiranja, implementacije, provjere i održavanja sustava koristeći svjetski priznate norme i dobre prakse.
 • Briga o efikasnosti sustava informacijske sigurnosti
  Briga o efikasnosti sustava informacijske sigurnosti organizacije, slijeđenja internih akata, vezanih zakona i regulative, te vršenje redovitih nadzora i kontrola
 • Upravljanje rizicima informacijske sigurnosti
  Upravljanje rizicima informacijske sigurnosti kroz identifikaciju, procjenu i obradu rizika vezanih uz informacijsku sigurnost i kontinuitet poslovanja.
 • Predlaganje poboljšanja sigurnosnih kontrola
  Predlaganje poboljšanja postojećih sigurnosnih kontrola i procesa prema potrebi, te pregled, poboljšanje i pisanje vezanih politika, procedura i radnih uputa.
 • Praćenje aktivnosti informacijske sigurnosti
  Praćenje aktivnosti vezanih uz informacijsku sigurnost (pregled dokumenata, uređivanje, predlaganje, verifikacija, izvještavanje…)
 • Redovito praćenje sigurnosnih trendova
  Redovito praćenje sigurnosnih trendova, aktualnih prijetnji i ranjivosti osigurava da je izloženost organizacije na prihvatljivoj razini.
 • Osigurati kontinuitet poslovanja
  Osigurati da da je kontinuitet poslovanja uspostavljen, da se redovito provjerava i da je sukladan s važećom regulativom i stvarnim potrebama organizacije.
 • Upravljanje incidentima informacijske sigurnosti
  Upravljanje incidentima informacijske sigurnosti kroz prikupljanje informacija o izloženosti incidentima, praćenju rješavanja i sprječavanju njihovog ponavljanja.
 • Redovito izvještavanje Uprave organizacije
  Redovito izvještavanje Uprave organizacije o stanju informacijske sigurnosti, incidentima, rizicima i ranjivostima kroz redovite i izvanredne izvještaje.
 • Priprema dokumentacije i izvještaja za revizije
  Tijekom revizija sustava informacijske sigurnosti i informatičkog sustava, voditelj pomaže u pripremi dokumentacije i sudjeluje na sastancima revizije po potrebi.
 • Izrada i održavanje dokumentacije sustava
  Izrada i održavanje dokumentacije informacijske sigurnosti i kontinuiteta poslovanja, predlaganje poboljšanja, kontrola slijeđenja.
 • Edukacija i informiranje zaposlenika
  Edukacija i informiranje zaposlenika organizacije o informacijskoj sigurnosti kroz radionice, seminare, te edukaciju kroz elektroničke medije.