Imovina je sve što ima vrijednost za organizaciju.

Imovina i resursi uključuju materijalnu i nematerijalnu imovinu. Materijalna imovina su: lokacija, zgrada ili ured, oprema, financije, ljudska imovina (u smislu broja zaposlenika, njihovih vještina i motivacije).
Nematerijalna imovina su: tehnologija (patenti i autorska prava), kultura, i ugled.