Kontrola pristupa je proces sigurnosti koji omogućuje organizacijama da upravljaju ovlaštenjima za pristup korporativnim podacima i resursima. Sigurna kontrola pristupa koristi metode i pravila koja služe provjeri da su korisnici zaista oni za koje tvrde da jesu i osigurava da se korisnicima dodijeli odgovarajuća razina pristupa

Kontrola pristupa odnosi se na pravila i mehanizme koji kontroliraju pristup informacijskim sustavima i fizičkom pristupu na temelju poslovnih i sigurnosnih zahtjeva.